Asigurari, Pensii Private, Investitii, Profit : AZT VIITORUL TAU – pensia privata obligatorie Allianz Tiriac, Consultanta. Romania

AZT VIITORUL TAU – pensia privata obligatorie Allianz Tiriac

V-am extras cateva aspecte legate de investitiile privind activul personal, daca optati pentru aceasta pensie privata. Exista detalii pe care trebuie sa le cunoasteti. Vom incepe cu pensia privata obligatorie de la Allianz Tiriac. Pentru mai multe detalii si alte tipuri de pensii, informati-va corespunzator la pensiipentrutoti@gmail.com.

Azt Viitorul Tau Allianz Tiriac - Portofoliul tinta este alcatuit astfel:

- 70% în instrumente cu risc scazut, din care: 67,5% în titluri de stat emise de Ministerul Economiei si Finantelor din România, emise de state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European; 1% în titluri de stat emise de Japonia, Canada si Statele Unite ale Americii; 1,5% în obligatiuni ale organismelor straine neguvernamentale.

- 30% în alte instrumente ale pietei de capital:
Ø instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite în lei la o banca, persoana juridica româna, sau la o sucursala a unei institutii de credit straine autorizate sa functioneze pe teritoriul României si care nu se afla în procedura de supraveghere speciala ori de administrare speciala sau a carei autorizatie nu este retrasa;
Ø obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritatile administratiei publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European;
Ø obligatiuni si alte valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate, emise de autoritatile administratiei publice locale din state terte;
Ø valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate din România, din statele membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;
Ø v.titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte tari.

Luând în considerare asteptarile participantilor si conditiile pietelor de capital, alocarea activelor Fondului pe categorii de instrumente se poate face între urmatoarele limite:

- 65% si 85% pentru instrumentele cu risc scazut, din care:
i. între 45% si 70% în titluri de stat emise de Ministerul Economiei si Finantelor din România, emise de state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;
ii. pâna la 15% în titluri de stat emise de Japonia, Canada, Statele Unite ale Americii si Australia;
iii. pâna la 5% în obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale.
- 15% si 35% pentru alte instrumente ale pietei de capital, din care:
i. pâna la 15% în instrumente ale pietei monetare;
ii. pâna la 20% în obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritatile administratiei publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European;
iii. pâna la 10% în obligatiuni si alte valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate, emise de autoritatile administratiei publice locale din state terte;
iv. pâna la 35% în valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate din România, din statele membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;
v. pâna la 5% în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte tari.

Daca se produce depasirea acestor limite, Administratorul se obliga sa actioneze pentru a reveni între limite într-o perioada de pâna la 60 de zile. Daca încalcarea limitelor se produce ca urmare a unei actiuni directe a Administratorului, acesta va lua imediat masuri pentru revenirea în cadrul limitelor mai sus mentionate.

Procentele de investire pot fi modificate oricând în limitele mai sus precizate, fara a fi necesara informarea participantilor, considerându-se în acest sens ca Administratorul actioneaza în mod transparent si în beneficiul exclusiv al participantilor.

Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii private nu reprezinta o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului de pensii. Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii private nu implica in niciun fel aprobarea sau evaluarea de catre Comisie a calitatii plasamentului in instrumente financiare si nu ofera nicio garantie participantului.

REGIMUL FISCAL AL OPERATIUNILOR FONDULUI
Investitiile activelor Fondului si rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

CONTUL INDIVIDUAL AL PARTICIPANTULUI
Fiecare participant la Fond are un cont individual. Contributiile si transferurile de disponibilitati ale participantului, precum si accesoriile aferente acestora, se vireaza in contul sau individual in termenele si conditiile legal stabilite.

Participantul este proprietarul activului personal din contul sau. Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitatii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitatii.

Investitiile activelor Fondului si rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

Valoarea initiala a unei unitati de fond este de 10 lei (RON).

COMISIOANE
Comisionul de administrare se constituie prin:
a) deducerea unui cuantum de 2,5% din contributiile platite, deducere care se realizeaza inainte de convertirea contributiilor in unitati de fond;
b) deducerea unui procent de 0,05% pe luna, din activul net total al fondului de pensii administrat privat.

Comisionul de administrare poate fi redus prin decizia administratorului conform prevederilor legale.

Participantul poate sa solicite Administratorului sa-i transfere activul personal la un alt fond de pensii administrat privat, in conditile Legii si normelor Comisiei. In cazul cand transferul la un alt fond de pensii administrat privat se realizeaza mai devreme de 2 ani de la data aderarii la Fond, Administratorul va percepe o penalitate de transfer in cuantum de 5% aplicata activului personal al participantului. In cazul cand transferul la un alt fond de pensii administrat privat se realizeaza dupa 2 ani de la data aderarii la Fond, Administratorul nu va percepe participantului penalitati de transfer.

CONDITII PRIVIND INCEPEREA SI PLATA PENSIEI PRIVATE
Participantul are dreptul la o pensie privata de la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta in sistemul public.
Suma totala cuvenita pentru pensia privata nu poate fi mai mica decat valoarea contributiilor platite, diminuate cu penalitatile de transfer si comisioanele legal datorate.
Pensia privata se plateste participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia. Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor private se suporta de catre participant.

Activul personal net este folosit exclusiv pentru achizitionarea unei pensii private.

CONDITII DE ACORDARE A PRESTATIILOR IN CAZ DE INVALIDITATE sau ALTE CAZURI DE EXCEPTIE SI DECES

In termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea incadrarii in situatia de primire a unei pensii de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite potrivit legislatiei privind sistemul public de pensii, persoana indreptatita poate opta, in cazul in care activul sau personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite de catre CSSPP, la cerere pentru:
a) o plata unica
b) plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani.

Daca participantul decedeaza, beneficiarul are dreptul, dupa caz, la:
a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, daca are calitatea de participant la un alt fond de pensii;
b) plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, fara a datora penalitati, daca nu are calitatea de participant.

Plata drepturilor beneficiarului se face in 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.

Edith 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul dvs. nu trebuie sa contina expresii vulgare, discriminari, atacuri la adresa persoanelor.